Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення про створення комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг»  Локницької сільської ради

УКРАЇНА

ЛОКНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ЗАРІЧНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             друга сесія восьмого скликання

 

                                                                   РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020 року                                                                         № 57                                                                                       

 

Про створення комунальної установи

«Центр з надання соціальних послуг»

 Локницької сільської ради

 

Керуючись ст. 25, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою організації діяльності сільської ради у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради та провести державну реєстрацію юридичної особи з 01 січня 2021 року згідно чинного законодавства.

2. Затвердити Положення про комунальну установу «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради (Додаток 1).

3. Затвердити структуру комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради з 01.01.2021 р. (Додаток 2).

4. Затвердити штатний розпис комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради з 01.01.2021 р. в кількості  11,5 штатних одиниця (Додаток 3).

5. Призначити директором комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради з 01 січня 2021 року Анчук   Олену Анатоліївну.

6. Доручити директору комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради Анчук Олені Анатоліївні вжити організаційно-правових заходів щодо державної реєстрації комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Локницької сільської ради відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Швайко О.О. та постійну комісію ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, фізичної культури та спорту (Куликович Н.І.).

 

Сільський голова:                                       П.С.Харковець

 

 

                                                                                                           Додаток 1                                                                                                                                             

                                                                                      до рішення сесії Локницької сільської

                                                                                      ради 24.12.2020 №  57                                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

                      Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

                                                     Локницької сільської ради

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»Локницької  сільської ради (далі — Центр) є спеціальною  установою, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам в домашніх умовах.

2. Найменування Центру: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Локницької сільської ради.

Скорочена назва: ЦНСП Локницької сільської ради .

3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Локницькою сільською радою, належить до сфери її управління і підпорядковується Локницькій  сільській раді та її виконавчому комітету, сільському голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

4. Центр є юридичною особою, бюджетною установою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства та інших банках, печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням.

5. Центр є неприбутковою організацією.

6. Положення про Центр, штатний розпис Центру та фонд оплати праці працівників Центру затверджується Локницькою сільською радою.

7. Місцезнаходження Центру 34034, Рівненська область, Вараський район, с. Кухче, вул. Центральна , буд. 1.

8. Діяльність Центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики України, департаментом праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами адміністрації в частині делегованих повноважень, розпорядженнями сільського голови, рішеннями виконавчого комітету, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

- законність;    

-   соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;    

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний адресність та індивідуальний добровільність

вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;   

-  дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;   

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. До складу Центру входять 2 структурні підрозділи:

Підрозділ соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- Підрозділ соціальної допомоги вдома.

6. Основними завданнями підрозділу соціальної роботи Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

забезпечення взаємодії із органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації,підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молодю.

6.1Підрозділ з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Центру відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

-сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-осіб з числа випускників інтернатних закладів;

-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

-осіб з інвалідністю;

-осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

-осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

-забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

-забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

-здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

-здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

-інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

-здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання, інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи.

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7. Соціальна допомога вдома

надає допомогу непрацездатним громадянам, що потребують побутової, медико-соціальної допомоги в домашніх умовах, за висновками лікарів закладів охорони здоров’я та створюється для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян.

7.1. Соціальну допомогу вдома відповідно до покладених центр функцій забезпечує:

- придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян, приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, в тому числі у пунктах харчування, доставку книг, газет, журналів тощо;

- виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, здійснення лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів, госпіталізацію, консультацію у лікарів, спеціалістів, створення умов для посильної праці;

- допомогу у прибиранні приміщення, пранні білизни /при наявності пральної машини/;

- організацію послуг через пункти побуту /хімчистка/, прання білизни, ремонт одягу, взуття та побутової техніки, перукарські послуги тощо за кошти обслуговуючого;

- оформлення документів на отримання різних видів допомог, пільг, субсидій;

- читання преси, написання листів;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок /площею до 0,01 га/;

- допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо

- допомогу при пересуванні по квартирі або будинку;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку, інвалідів, психоневрологічного інтернату тощо;

- оформлення замовлень та організацію контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, громадського харчування, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури;

- вирішення, за дорученням обслуговуваних громадян, різних питань в державних та інших підприємствах, установах, організаціях та контроль за наданням встановлених пільг;

- організація відпочинку /прогулянки, участь в екскурсіях, самодіяльних художніх колективах, гуртках і т.п./, проведення консультацій спеціалістів з різних питань;

- інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання непрацездатних громадян;

- надання допомоги в організації виконання ритуальних послуг для здійснення поховання померлих одиноких непрацездатних громадян;

- виявлення і обстеження умов проживання малозабезпечених непрацездатних громадян.

7.2. Соціальний працівник підрозділу соціальної допомоги вдома згідно з висновками лікарів про стан здоров’я одинокого /у медичній карті/ та згідно з умовами договору і з погодженим з обслуговуваним громадянином графіком, але не менше двох разів на тиждень, відвідує закріплених за ним громадян і надає передбачені договором послуги, виявляє додаткові потреби, вживає заходи щодо їх виконання.

7.3. Умови приймання на обслуговування та порядок  обслуговування одиноких громадян

7.3.1.приймаються одинокі непрацездатні громадяни /пенсіонери /, в тому числі одинокі /бездітні/ подружні пари та інваліди І та ІІ груп інвалідності незалежно від віку, які частково або значно втратили здатність до самообслуговування і за висновком медичного закладу потребують соціально-побутового обслуговування та догляду в домашніх умовах.

7.3.2. До числа одиноких непрацездатних громадян відносяться громадяни, в тому числі подружжя, які не мають працездатних дітей та родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

7.3.3. В окремих випадках підрозділом соціальної допомоги вдома може приймати на обслуговування непрацездатних громадян /пенсіонерів та інвалідів І та ІІ груп/, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства, зобов’язані їх утримувати, але з поважних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд /проживають в іншому населеному пункті/ , і за станом здоров’я або через територіальну віддаленість не можуть надавати допомогу батькам, знаходяться у відрядженні, на лікуванні та інше.

У таких випадках непрацездатні громадяни, які отримують пенсію у розмірі більшому від мінімального, вносять плату згідно чинного законодавства

Плата за обслуговування вноситься до 25 числа кожного місяця.

    Центр  може  надавати  платні  соціальні послуги  (в  межах наявних  можливостей),  визначені   постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження  їх переліку".

       Право на такі послуги мають:

 - громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування  і  мають  рідних,  які  повинні забезпечити їм догляд  і допомогу

 - громадянам, які перебувають у складній  життєвій  ситуації  у зв'язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що   шукають   роботу,   стихійним   лихом, катастрофою  (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів,   осіб   похилого    віку,    інвалідів),    якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей вищий ніж прожитковий мінімум  для сім'ї.

            Тарифи на    платні    соціальні    послуги    встановлюються  центром відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 9 квітня 2005 р. №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» та затверджуються директором Центру.

7.3.4. На громадян, які приймаються на обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома оформлюється особова справа, яка складається з таких документів:

- особиста заява;

- карта медичного огляду;

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

- довідка про склад сім’ї;

- договір між громадянином і центром про надання послуг.

8. Припинення обслуговування

8.1.Обслуговування одиноких непрацездатних громадян структурними підрозділами Центру припиняються уразі:

- коли покращується стан здоров’я обслуговуваного, відповідно до висновків лікарів закладів охорони здоров’я /медичні карти/, коли інвалідові І або ІІ групи під час чергового переогляду встановлено ІІІ групу інвалідності;

- встановлення наявності у громадянина працездатних дітей, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані його доглядати, проживають в одному й тому ж населеному пункті або разом з ним і не мають поважних причин для звільнення від обов’язків щодо догляду за ним;

- направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших установ;

- переїзду на нове місце проживання;

- виявлення протипоказань для обслуговування, які перелічені у пункті 4.9. цього Положення;

- систематичного грубого порушення громадського порядку /вживання алкоголю, наркотичних та інших препаратів, непристойне грубе ставлення до працівників територіального центру/

- у разі смерті.

Про припинення обслуговування громадянина видається наказ та робиться відмітка в журналі обліку із зазначенням дати.

9. Центр має право:

- вносити виконавчому комітету та сільській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в порядку передбаченому законодавством та питань, пов’язаних із наданням соціальних послуг непрацездатним громадянам;

- подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до компетенції Центру;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

10. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою за погодженням сесії Локницької сільської ради.

11. Директор Центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності його працівників;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

 - здійснює підготовку штатного розпису Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці та подає на затвердження сесії сільської ради;

- координує діяльність відділень у вирішенні питань соціально-побутового та медико-соціального обслуговування непрацездатних громадян;

- відповідає за ведення статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її відповідним органам в установлені терміни.

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

- утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

- надає пропозиції сільському голові щодо призначення на посади працівників Центру, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

12. Центр є юридичною особою.

13. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів (сільського бюджету) на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

14. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.Соціальні послуги надаються Центром відповідно до Державних стандартів, затверджених Міністерством соціальної політики України.

15. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які обслуговуються Центром та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

16. Бухгалтерське обслуговування Центру здійснюється бухгалтерією апарату сільської ради.

 

 

 

 

 

               Сільський голова                                             П.С. Харковець

                                                                                                  Додаток 1                                                                                                                                             

                                                                                   до рішення сесії Локницької сільської

                                                                          ради 24.12.2020 № 57                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ

                      Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

                                                     Локницької сільської ради

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»Локницької  сільської ради (далі — Центр) є спеціальною  установою, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам в домашніх умовах.

2. Найменування Центру: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Локницької сільської ради.

Скорочена назва: ЦНСП Локницької сільської ради .

3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Локницькою сільською радою, належить до сфери її управління і підпорядковується Локницькій  сільській раді та її виконавчому комітету, сільському голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

4. Центр є юридичною особою, бюджетною установою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства та інших банках, печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням.

5. Центр є неприбутковою організацією.

6. Положення про Центр, штатний розпис Центру та фонд оплати праці працівників Центру затверджується Локницькою сільською радою.

7. Місцезнаходження Центру 34034, Рівненська область, Вараський район, с. Кухче, вул. Центральна , буд. 1.

8. Діяльність Центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики України, департаментом праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами адміністрації в частині делегованих повноважень, розпорядженнями сільського голови, рішеннями виконавчого комітету, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

- законність;    

-   соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;    

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний адресність та індивідуальний добровільність

вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;   

-  дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;   

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. До складу Центру входять 2 структурні підрозділи:

Підрозділ соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- Підрозділ соціальної допомоги вдома.

6. Основними завданнями підрозділу соціальної роботи Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

забезпечення взаємодії із органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації,підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молодю.

6.1Підрозділ з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Центру відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

-сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-осіб з числа випускників інтернатних закладів;

-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

-осіб з інвалідністю;

-осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

-осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

-забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

-забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

-здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

-здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

-інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

-здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання, інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи.

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7. Соціальна допомога вдома

надає допомогу непрацездатним громадянам, що потребують побутової, медико-соціальної допомоги в домашніх умовах, за висновками лікарів закладів охорони здоров’я та створюється для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян.

7.1. Соціальну допомогу вдома відповідно до покладених центр функцій забезпечує:

- придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян, приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, в тому числі у пунктах харчування, доставку книг, газет, журналів тощо;

- виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, здійснення лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів, госпіталізацію, консультацію у лікарів, спеціалістів, створення умов для посильної праці;

- допомогу у прибиранні приміщення, пранні білизни /при наявності пральної машини/;

- організацію послуг через пункти побуту /хімчистка/, прання білизни, ремонт одягу, взуття та побутової техніки, перукарські послуги тощо за кошти обслуговуючого;

- оформлення документів на отримання різних видів допомог, пільг, субсидій;

- читання преси, написання листів;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок /площею до 0,01 га/;

- допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо

- допомогу при пересуванні по квартирі або будинку;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку, інвалідів, психоневрологічного інтернату тощо;

- оформлення замовлень та організацію контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, громадського харчування, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури;

- вирішення, за дорученням обслуговуваних громадян, різних питань в державних та інших підприємствах, установах, організаціях та контроль за наданням встановлених пільг;

- організація відпочинку /прогулянки, участь в екскурсіях, самодіяльних художніх колективах, гуртках і т.п./, проведення консультацій спеціалістів з різних питань;

- інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання непрацездатних громадян;

- надання допомоги в організації виконання ритуальних послуг для здійснення поховання померлих одиноких непрацездатних громадян;

- виявлення і обстеження умов проживання малозабезпечених непрацездатних громадян.

7.2. Соціальний працівник підрозділу соціальної допомоги вдома згідно з висновками лікарів про стан здоров’я одинокого /у медичній карті/ та згідно з умовами договору і з погодженим з обслуговуваним громадянином графіком, але не менше двох разів на тиждень, відвідує закріплених за ним громадян і надає передбачені договором послуги, виявляє додаткові потреби, вживає заходи щодо їх виконання.

7.3. Умови приймання на обслуговування та порядок  обслуговування одиноких громадян

7.3.1.приймаються одинокі непрацездатні громадяни /пенсіонери /, в тому числі одинокі /бездітні/ подружні пари та інваліди І та ІІ груп інвалідності незалежно від віку, які частково або значно втратили здатність до самообслуговування і за висновком медичного закладу потребують соціально-побутового обслуговування та догляду в домашніх умовах.

7.3.2. До числа одиноких непрацездатних громадян відносяться громадяни, в тому числі подружжя, які не мають працездатних дітей та родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

7.3.3. В окремих випадках підрозділом соціальної допомоги вдома може приймати на обслуговування непрацездатних громадян /пенсіонерів та інвалідів І та ІІ груп/, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства, зобов’язані їх утримувати, але з поважних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд /проживають в іншому населеному пункті/ , і за станом здоров’я або через територіальну віддаленість не можуть надавати допомогу батькам, знаходяться у відрядженні, на лікуванні та інше.

У таких випадках непрацездатні громадяни, які отримують пенсію у розмірі більшому від мінімального, вносять плату згідно чинного законодавства

Плата за обслуговування вноситься до 25 числа кожного місяця.

    Центр  може  надавати  платні  соціальні послуги  (в  межах наявних  можливостей),  визначені   постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження  їх переліку".

       Право на такі послуги мають:

 - громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування  і  мають  рідних,  які  повинні забезпечити їм догляд  і допомогу

 - громадянам, які перебувають у складній  життєвій  ситуації  у зв'язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що   шукають   роботу,   стихійним   лихом, катастрофою  (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів,   осіб   похилого    віку,    інвалідів),    якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей вищий ніж прожитковий мінімум  для сім'ї.

            Тарифи на    платні    соціальні    послуги    встановлюються  центром відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 9 квітня 2005 р. №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» та затверджуються директором Центру.

7.3.4. На громадян, які приймаються на обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома оформлюється особова справа, яка складається з таких документів:

- особиста заява;

- карта медичного огляду;

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

- довідка про склад сім’ї;

- договір між громадянином і центром про надання послуг.

8. Припинення обслуговування

8.1.Обслуговування одиноких непрацездатних громадян структурними підрозділами Центру припиняються уразі:

- коли покращується стан здоров’я обслуговуваного, відповідно до висновків лікарів закладів охорони здоров’я /медичні карти/, коли інвалідові І або ІІ групи під час чергового переогляду встановлено ІІІ групу інвалідності;

- встановлення наявності у громадянина працездатних дітей, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані його доглядати, проживають в одному й тому ж населеному пункті або разом з ним і не мають поважних причин для звільнення від обов’язків щодо догляду за ним;

- направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших установ;

- переїзду на нове місце проживання;

- виявлення протипоказань для обслуговування, які перелічені у пункті 4.9. цього Положення;

- систематичного грубого порушення громадського порядку /вживання алкоголю, наркотичних та інших препаратів, непристойне грубе ставлення до працівників територіального центру/

- у разі смерті.

Про припинення обслуговування громадянина видається наказ та робиться відмітка в журналі обліку із зазначенням дати.

9. Центр має право:

- вносити виконавчому комітету та сільській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в порядку передбаченому законодавством та питань, пов’язаних із наданням соціальних послуг непрацездатним громадянам;

- подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до компетенції Центру;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

10. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою за погодженням сесії Локницької сільської ради.

11. Директор Центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності його працівників;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

 - здійснює підготовку штатного розпису Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці та подає на затвердження сесії сільської ради;

- координує діяльність відділень у вирішенні питань соціально-побутового та медико-соціального обслуговування непрацездатних громадян;

- відповідає за ведення статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її відповідним органам в установлені терміни.

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

- утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

- надає пропозиції сільському голові щодо призначення на посади працівників Центру, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

12. Центр є юридичною особою.

13. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів (сільського бюджету) на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

14. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.Соціальні послуги надаються Центром відповідно до Державних стандартів, затверджених Міністерством соціальної політики України.

15. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну допомогу та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які обслуговуються Центром та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

16. Бухгалтерське обслуговування Центру здійснюється бухгалтерією апарату сільської ради.

 

 

 

 

 

               Сільський голова                                             П.С. Харковець

 

 

 

Додаток 2

до рішення  сесії

Локницької сільської ради

VIII скликання

від  24.12.2020 р   57

 

 

СТРУКТУРА

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ЛОКНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№ п/п

Найменування структурного підрозділу (посади)

Кількість шт. од.

I. Апарат

1.

Директор

1,0

 

 

 

 

 

 

II. Відділення надання соціальної послуги вдома

 

 

 

1.

Соціальний робітник

10,0

III. Відділення соціальних служб для сімї, дітей та молоді

1.

Фахівець із соціальної роботи

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

           11,5

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Ірина ПАЛЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення  сесії

Локницької сільської ради

VIII  скликання

від 24.12.2020 57

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ЛОКНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

№ п/п

Найменування структурного підрозділу (посади)

Кількість шт. од.

I. Апарат

1.

Директор

1,0

 

 

 

 

 

 

II. Відділення надання соціальної послуги вдома

 

 

 

1.

Соціальний робітник

10,0

III. Відділення соціальних служб для сімї, дітей та молоді

1.

Фахівець із соціальної роботи

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

           11,5

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Ірина ПАЛЕЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь